Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Program Tidskrift Rydbergsnytt Pandemiblad Kontakta oss
Startsida

uppdaterad 4.11.2022

Singoalla

Singoalla tecknad av Carl Larsson till omslaget på 25:e upplagan. Frisyren inspirerad av dansösen Cléo de Mérode.

Stadgar

A. Sällskapet

§ 1
Sällskapets namn är Viktor Rydberg-sällskapet.

§ 2
Sällskapet är religiöst och partipolitiskt obundet.

§ 3
Fysisk person som godtar sällskapets stadgar kan bli medlem.

§ 4
Juridisk person som godtar sällskapets stadgar kan bli stödjande medlem.

§ 5
Sällskapet skall främja intresset för och studiet av Viktor Rydbergs författarskap och journalistik, underlätta forskning kring hans verk samt eftersträva att skalden, prosaförfattaren och journalisten, religionshistorikern och debattören Rydberg blir känd och förstådd i vår tid. Sällskapet verkar för ett samlat bibliotek: Viktor Rydberg och Rydbergiana.

§ 6
Sällskapets verksamhetsår är lika med kalenderår.

§ 7
Sällskapets firma tecknas av ordföranden, sekreteraren eller kassören.

§ 8
Sällskapets medlemmar betalar en årsavgift som fastslås av årsmötet. Medlem som inte erlagt fastställd årsavgift senast tre månader efter att ha mottagit årsmötesprotokollet har därmed utträtt ur sällskapet, men kan återinträda på samma villkor som ny medlem genom att betala avgiften. Ständigt medlemskap erhålles av den som på en gång betalar tio gånger den senast beslutade årsavgiften.

§ 9
Medlem som uppsåtligt motverkar sällskapets målsättning kan på förslag av styrelsen uteslutas av lagtima årsmöte med två tredjedels majoritet om styrelsen minst tre månader före årsmötet meddelat medlemmen sitt beslut att föreslå uteslutning. Utesluten medlem äger inte återfå erlagd medlemsavgift.

§ 10
Sällskapets löpande angelägenheter handhas av en styrelse som består av minst fem och högst sju ledamöter, samt minst en och högst två suppleanter. Dessa väljs av årsmötet för en tid av två år och på ett sådant sätt att ungefär hälften väljs varje år. Sittande ledamöter och suppleanter kan väljas om.

Styrelsens ordförande, tillika sällskapets ordförande, väljs av årsmötet bland styrelsens ledamöter för ett år i taget.

B. Årsmötet

§ 11
Lagtima årsmöte skall hållas senast den siste april. Kallelse utsänds av styrelsen minst fyra veckor i förväg. Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst en vecka före årsmötet. Behandlade motioner skall, om textmängden ej föranleder oskäliga kostnader, tillställas samtliga medlemmar.

§ 12
På årsmötets dagordning skall följande punkter finnas:

 1. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 2. Justering av röstlängden
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av justerare, tillika rösträknare
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk berättelse
 7. Revisionsberättelse
 8. Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
 9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Val av ordförande för sällskapet, tillika för styrelsen
 11. Val av valberedning, samt sammankallande för denna
 12. Vartannat år val av två revisorer och en revisorssuppleant
 13. Beslut om årsavgiftens storlek
 14. Motioner
 15. Övriga frågor

§ 13
Urtima årsmöte skall sammankallas om styrelsen så beslutar eller om minst en fjärdedel av medlemmarna begär det skriftligen. Kallelse till sådant möte skall utgå senast tre veckor i förväg. Mötet får endast behandla de ärenden som nämns i kallelsen eller i medlemmarnas skriftliga begäran.

§ 14
På lagtima och urtima årsmötet äger varje närvarande medlem en röst. Närvarande medlem kan genom fullmakt förmedla högst en frånvarande medlems röst. Representant för stödjande medlem har yttranderätt men inte rösträtt. Omröstning sker normalt öppet, men kan om mötet så beslutar ske slutet. Där ej annat stadgas fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal skilje lotten.

C. Styrelsen

§ 15
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan också utse en av sällskapets medlemmar till klubbmästare.

§ 16
Om styrelsen har fem ledamöter är den beslutsför om minst tre ledamöter eller suppleanter är närvarande. Om styrelsen har sex eller sju ledamöter är den beslutsför om minst fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 17
Suppleanter har alltid närvaro- och yttrandefrihet vid styrelsens sammanträden, men har rösträtt endast om en ledamot är frånvarande.

§ 18
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen kan också för längre eller kortare tid adjungera medlem utanför styrelsen för särskilt uppdrag.

§ 19
Om styrelseledamot avgår i förtid, kallar styrelsen ersättare för tiden fram till nästa lagtima eller urtima möte. Om den avgångnes ordinarie mandattid inte utgår vid detta, sker då fyllnadsval för återstoden av perioden.

§ 20
Det åligger styrelsen att företräda sällskapet och främja dess intressen, att låta föra protokoll över dess sammanträden, att förbereda årsmötet och övriga sammankomster, att verkställa årsmötenas beslut, att förvalta sällskapets tillgångar och låta bokföra dess inkomster och utgifter samt att årligen senast den sista januari avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna året.

D. Valberedningen

§ 21
Valberedningen skall bestå av tre personer och har till uppgift att vid närmast kommande årsmöte föreslå personer till de styrelseposter och övriga funktioner som då skall besättas. Valberedningens förslag skall tillställas medlemmarna tillsammans med årsmöteskallelsen.

§ 22
Högst en medlem av valberedningen får samtidigt vara ledamot eller suppleant i styrelsen.

§ 23
Medlem av sällskapet, som önskar föreslå kandidat till styrelsepost eller annan funktion, skall skriftligen underrätta valberedningen om detta senast tre veckor före årsmötet.

E. Revisorer

§ 24
Revisorerna skall granska sällskapets räkenskaper och förvaltning. Revisor som är förhindrad att utföra sitt uppdrag ersätts av revisorssuppleanten. Revisionsberättelse skall inlämnas till styrelsen senast den sisa februari.

F. Stadgeändring

§ 25
För stadgeändring krävs beslut av två på varandra följande årsmöten. Förslag kan väckas av styrelsen eller av enskild medlem genom motion till årsmötet. Vid kallelse till årsmöte där stadgeändring skall behandlas i andra läsningen skall förslaget bifogas.

G. Upplösning

§ 26
För beslut om sällskapets upplösning krävs tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande lagtima årsmöten. Förslag om upplösning skall bifogas kallelserna till båda årsmötena.

§ 27
Vid sällskapets eventuella upplösning skall tillgångarna användas för verksamhet i Viktor Rydbergs anda. Eventuella böcker, manus och övrigt skriftligt material skall skänkas åt bibliotek enligt beslut av det årsmöte som i andra läsningen beslutar om sällskapets upplösning.


Stadgarna antogs vid sällskapets första årsmöte 8 februari 1986 i Stockholms stadsmuséum och reviderades av årsmötena 1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 2006, 2020 och 2021.